Hyresrätter dominerar i Malmöregionen

 
 • Nyproduktionen av bostäder i Malmöregionen avviker en hel del från utvecklingen på den nationella marknaden. Foto: Getty Images

  Nyproduktionen av bostäder i Malmöregionen avviker en hel del från utvecklingen på den nationella marknaden. Foto: Getty Images

 • Kommersiella lokaler Malmöregionen. Byggstarter årstakt kvm.

  Kommersiella lokaler Malmöregionen. Byggstarter årstakt kvm.

 • Offentliga lokaler Malmöregionen. Byggstarter årstakt kvm.

  Offentliga lokaler Malmöregionen. Byggstarter årstakt kvm.

 • Bostadsproduktion Malmöregionen. Antal byggstartade lägenheter löpande årsvärden.

  Bostadsproduktion Malmöregionen. Antal byggstartade lägenheter löpande årsvärden.

Föregående
Nästa
 
Produktionen av hyresbostäder i Malmöregionen avviker starkt från de övriga två storstadsområdena.
Marknadsbilden i Malmö kommun är stark och under de senaste tolv månaderna påbörjades omkring 2 200 hyresrätter jämfört med 900 året innan.


Nyinvesteringarna i kommersiella lokaler i Malmöregionen följer i stort sett samma mönster som på den nationella marknaden. Det gör däremot inte nyinvesteringarna i offentliga lokaler som med undantag av ett stort projekt hittills gått väsentligt sämre än den nationella marknaden. Och nyproduktionen av bostäder avviker också en hel del från utvecklingen på den nationella marknaden.

Nyproduktionen av bostadsrätter i Malmöregionen kulminerade under våren 2018. Fram till årsskiftet halverades byggstarterna. Det är en väsentligt större tillbakagång än på nationell nivå där fallet stannade vid 20 procent och betydligt sämre än i de övriga två storstadsregionerna. I Malmö kommun föll byggstarterna under de senaste tolv månaderna med drygt 60 procent och Byggfaktas databas pekar på en fortsatt mycket låg produktionstakt. I övriga kommuner i regionen är nyproduktionen av bostadsrätter stabil eller svagt växande.

Nyproduktionen av hyresrätter ökar. Under de senaste tolv månaderna mer än fördubblades byggstarterna till närmare 3 000 hyreslägenheter. I Malmö kommun var marknadsbilden ännu starkare. Omkring 2 200 lägenheter påbörjades jämfört med 900 lägenheter året innan. I övriga kommuner i regionen är trenden inte lika stark. Produktionen av hyresbostäder i regionen avviker starkt från de övriga två storstadsområdena. Tillväxttakten är betydligt och produktionen av hyresrätter har de senaste fem åren varit i stort sett lika stor som produktionen av bostadsrätter. Bakom den starka tillväxten de senaste åren ligger framför MKB Fastighets AB som svarar för 40 procent av marknaden. Ganska nya på marknaden är Magnolia Bostad AB och Skanska AB med sammanlagt omkring 25 procent av marknaden.

Utbudet av nya kontorslokaler har varit påtagligt jämnt under många år. I genomsnitt färdigställdes omkring 40 000 kvadratmeter kontorslokaler per år de senaste tio åren. Byggstarterna visar en större årlig variation. Efter toppåret 2007 minskade byggstarterna mer eller mindre kontinuerligt fram till 2015 för att därefter öka kraftigt när ett par stora projekt startades bl a ett nytt huvudkontor för Axis Communications AB. Investeringsplanerna för de närmaste åren omfattar omkring 220 000 kvadratmeter med bland annat ett nytt tingshus i Malmö och ett nytt kontor för E.ON AB.

Den geografiska koncentrationen är betydande; Västra Hamnen har hittills tagit hand om hälften av kontorsbyggandet. De närmaste åren förstärks framför allt Nyhamnsområdet och Hyllie. Tongivande investerare har hittills varit Skanska AB och Whilborgs Fastigheter AB. I projektreserven svarar dock företagen för en mindre andel.

Nyproduktionen av handelslokaler i Malmöregionen ligger i stort sett stilla omkring 20 000 kvadratmeter per år. Projektreserven är inte särskilt omfattande på knappt 50 000 kvadratmeter varav ungefär hälften är ett enda projekt; Hasslanda handelsområde i Lund. Marknadsutvecklingen i Malmöregionen följer i stort sett trenden i den nationella marknaden där nyinvesteringarna de senaste fem åren ökat relativt långsamt.

Trenden för nyproduktionen av hotell- och konferenslokaler är negativ och avviker väsentligt från den nationella trendens stadigt ökade nyinvesteringar de senaste fem åren. Under 2018 påbörjades omkring 15 000 kvadratmeter och i år omkring 10 000 kvadratmeter. Projektreserven för de närmaste åren omfattar inte mer än omkring 25 000 kvadratmeter. De senaste tio åren byggstartades i genomsnitt 15 000 kvadratmeter per år. Utbudet minskar kraftigt de närmaste åren.

Nyproduktionen av skollokaler i regionen ökade med närmare 50 procent under 2018.Totalt påbörjades omkring 35 000 kvadratmeter nya skollokaler. Den genomsnittliga årsproduktionen för de senaste tio åren låg på omkring 25 000 kvadratmeter. Utvecklingen i regionen följer i stort sett trenden på nationella nivå med ganska stabil produktion fram till 2015. Därefter har byggstarterna ökat väsentligt. Byggfaktas databas pekar på att nyproduktionen fortsätter att ligga på en hög nivå även under 2019.Investeringsplanerna innehåller projekt på omkring 100 000 kvadratmeter. Men inflödet av nya projekt minskade kraftigt under 2018.

Nyproduktionen förskolor ökade under 2018 med 40 procent till drygt 20 000 kvadratmeter. Det är ungefär samma tillväxttakt som för den nationella marknaden. Men tillväxttakten i regionen tog inte fart förrän under hösten 2017 till skillnad från den nationella marknaden där nyinvesteringarna började öka under hösten 2015. Byggstarterna i regionen ligger nu i det närmaste dubbelt så högt som genomsnittet för de senaste tio åren. Utvecklingen det närmaste året ser ut att bli svagare. Investeringsplanerna omfattar drygt 15 000 kvadratmeter och inflödet av nya projekt till marknaden har minskat ganska kraftigt de senaste två åren.

Analys: Lars-Örjan Axling 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer