Stabilt första halvår

 
  • Byggfaktas databas visar inga större förändringar av den totala nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus det senaste året men betydande skillnader mellan hyresrätter. Foto: Getty Images

    Byggfaktas databas visar inga större förändringar av den totala nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus det senaste året men betydande skillnader mellan hyresrätter. Foto: Getty Images

Föregående
Nästa
 
Nyproduktionen av hyresrätter fortsätter att öka i långsam takt och det tidigare så kraftiga fallet för bostadsrätter ser ut att ha bromsats upp.
Men de regionala skillnaderna är stora. När det kommer till bygginvesteringar inom hotell- och restaurangsektorn, handel och lokaler ser det ut att bli en nedgång under 2020, enligt analysen.

Byggandets marknadsförutsättningar har försvagats under flera år med framför allt svag tillväxttakt i ekonomin och måttliga inkomstökningar för hushållen. Konsekvenserna för de totala bygg- och anläggningsinvesteringarna har ändå varit ganska måttliga med ett fall på 2 procent 2019 och 1,5 procent 2020 enligt Konjunkturinstitutets (KI:s) senaste prognos från april. Och KI räknar med svagt stigande bygginvesteringar under nästa år. Även när det gäller hushållens inkomster räknar KI med en klar förbättring 2021. I KI:s barometerundersökningar visar hushållen ännu ingen större pessimism om den egna inkomstutvecklingen. De flesta tror på en oförändrad eller förbättrar ekonomin.

Även om KI inte ser några större förändringar för det totala byggandet så har det har varit betydligt större för förändringar i bostadsproduktionen. Nyproduktionen av flerbostäder föll från omkring 50 000 lägenheter toppåret 2017 till omkring 35 000 lägenheter 2020 och 2021 enligt KI:s bedömning i april.  

Byggfaktas databas visar inga större förändringar av den totala nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus det senaste året men betydande skillnader mellan hyresrätter och bostadsrätter. Nyproduktionen av hyresrätter fortsätter att öka i långsam takt. Det tidigare så kraftiga fallet för bostadsrätter ser ut att ha bromsats upp. De senaste månaderna har byggstarterna sett över en löpande 12-måndersperiod varit i stort sett oförändrade.

De regionala skillnaderna är som vanligt betydande. I storstadsregionerna har Göteborgsregionen tagit täten. De totala byggstarterna har ökat mer eller mindre kontinuerligt de senaste fem åren med framför allt en stark utveckling för produktionen av hyresrätter.

I Stockholmsregionen har nyproduktionen visserligen stabiliserats men på en för regionen mycket låg nivå. Produktionen av bostadsrätter har i stora drag halverats de senaste två åren. Och till skillnad från Göteborg har Stockholmsregionen ingen nämnvärd tillväxt för hyresrätter. Och som vanligt styrs den negativa marknadsutvecklingen i regionen av Stockholms Stad där fallet för bostadsrätter har varit större i någon annan region. En stabilisering har skett det senaste året men ingen nämnvärd tillväxt.  Marknadsutvecklingen för övriga kommuner i Stockholmsregionen ser väsentligt bättre ut.  

I Malmöregionen har den totala nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus backat med drygt 30 procent det senaste halvåret efter flera års stadig tillväxt. Det är framför allt marknadsutvecklingen i Malmö som har varit kraftigt negativ. I övriga kommuner i regionen fortsätter byggstaterna att öka.  

Nyproduktionen av kommersiella lokaler har de senaste fem åren varit relativt stabil. Det är i första hand periodiska variationer i kontorsbyggandet som påverkat den totala nivån. Under det senaste året har nyproduktionen av kontorslokaler minskat med omkring 25 procent. Betydligt färre stora projekt har påbörjats jämfört med tidigare men projektreserven är omfattande och innehåller ett antal stora projekt.

Trenden i handelns bygginvesteringar har varit svagt negativ under ett par år. Det är inte mycket som talar för att marknadsläget på kort sikt förbättras.Stämningsläget inom handeln var fram till mars relativt positiv för att sedan försämras kraftigt enligt KI:s barometerundersökningar. Förändringarna i Byggfaktas databas pekar på att byggstarterna som länge legat på omkring 400 000 kvadratmeter per år kommer att falla med 10 - 20 procent under 2020.

Byggstarterna inom hotell- och restaurangsektorn har de senaste fem åren mer än fördubblats från omkring 100 000 kvadratmeter till närmare 230 000 kvadratmeter i maj 2020. Utsikterna för resten av året ser sämre ut. Byggstarten för flera projekt har flyttats fram och projektreserven har krympt ordentligt.  

Nyproduktionen av offentliga lokaler nådde en topp under hösten 2018 och sedan dess tappat omkring 30 procent. Men sett i ett lite längre perspektiv är nyproduktionen av offentliga lokaler fortsatt hög. Det var framför allt en kraftigt ökad nyproduktion av skolor och förskolor som bidrog till tillväxten och nyproduktionen ligger kvar på en hög nivå. En liknande stark utveckling fanns tidigare också inom vårdsektorn men där har nyproduktionen mer eller mindre kollapsat enligt Byggfakta. Byggstarterna har gått från en topp på omkring 400 000 kvadratmeter 2018 till omkring 100 000 kvadratmeter under 2020.

 
Lars-Örjan Axling
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer