Vem betalar när pengarna tar slut?

 
Vem betalar när pengarna tar slut?Foto: Getty Images När allt fler får betalningssvårigheter får advokaterna allt fler frågor. Här reder juristen ut vad som gäller.

Vi på Advokatfirman Delphi ser för närvarande en ökning av frågor rörande betalningssvårigheter i entreprenader. Entreprenörer drabbas ofta snabbt av likviditetsbrist när en beställare får svårt att upprätthålla finansieringen i ett projekt, vilket påverkar betalningar till underentreprenörer och leverantörer. Vilka påtryckningsmedel har entreprenören vid beställarens betalningsdröjsmål? Vad händer om någon av parterna går i konkurs? I denna artikel går vi igenom AB-avtalens regelverk vid obestånd i entreprenader.

Vad innebär obestånd?


Strikt juridiskt innebär obestånd att ett företag inte kan betala sina skulder och att problemet inte endast är tillfälligt. Obeståndsreglerna i entreprenadsammanhang syftar till situationer där en av parterna, antingen beställaren eller entreprenören, inte längre kan fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av ekonomiska svårigheter. Medvetenhet hos såväl beställare som entreprenör om regelverket är viktigt för att snabbt kunna agera om motparten hamnar på obestånd. För beställaren handlar det främst om att säkerställa att projektet kan fortsätta på ett strukturerat och förutsägbart sätt, och för entreprenören att inte dra på sig kostnader eller att utföra arbete som man inte kommer kunna få betalt för.


Beställarens hävningsrätt


Enligt AB-avtalens kapitel 8 har parterna rätt att häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten under vissa givna omständigheter.

För beställaren föreligger hävningsrätt om entreprenören försätts i konkurs eller i annat fall är på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av entreprenörens förpliktelser inte ställs utan dröjsmål från det att beställaren begär sådan säkerhet. Om beställaren häver kontraktet har beställaren rätt till ersättning för den kostnadsökning som uppkommer för entreprenadens färdigställande på grund av hävningen, samt för den skada hävningen i övrigt åsamkar beställaren. Efter beställarens hävning har entreprenören inte längre rätt att utföra arbeten på entreprenaden. I stället har beställaren då rätt att utföra kvarstående arbeten själv eller låta arbetena utföras av annan entreprenör. Upphandling av sådan ny entreprenör behöver inte konkurrensutsättas.

Entreprenörens hävningsrätt


På samma vis som beställaren har rätt att häva kontraktet vid entreprenörens konkurs eller obestånd har entreprenören samma möjlighet vid beställarens konkurs eller obestånd. Därutöver har entreprenören rätt att häva kontraktet om beställaren underlåter att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet eller sina åligganden i övrigt och om rättelse inte sker utan dröjsmål efter erinran. Hävningsrätten förutsätter att betalningsförsummelsen är av väsentlig betydelse för entreprenören. Väsentlighetsbedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet men generellt kan sägas att det ofta är av betydelse hur stor del av kontraktssumman som står obetald samt vilka följder detta får för entreprenörens förmåga att utföra projektet.

Vid sidan av hävningsrätten har entreprenören en alternativ möjlighet att tillfälligt avbryta arbetena. Om entreprenören avser göra det ska beställaren först skriftligen underrättas. Därefter får arbetena som längst stoppas i en månad. Inom samma tid måste entreprenören meddela beställaren om entreprenören avser återuppta arbetena eller häva kontraktet. Om entreprenören har haft fog för att avbryta arbetena (vilket är fallet om hävningsrätt ska anses ha förelegat) har entreprenören rätt till tidsförlängning och ersättning för merkostnader för det fall att arbetena senare återupptas.

Genom att avbryta arbetena kan entreprenören undvika ekonomisk skada och framför allt sätta press på beställaren att betala förfallna fakturor och på så sätt undvika en hävningssituation. Om beställarens betalningssvårigheter är bestående kan beslut om hävning fattas utan att entreprenören drar på sig onödiga kostnader.

Betalningssvårigheter i flera avtalsled


En särskild situation uppstår när en underentreprenör befinner sig på obestånd, vilket påverkar generalentreprenörens möjligheter att upprätthålla framdrift i projektet. Betalningssvårigheterna kan då smitta av sig på resten av projektet och kräver ett snabbt agerande av övriga parter för att minimera negativa effekter. Skriftlighetskrav för underrättelser och kompetensen att argumentera emot ett uttryckt hävningshot är exempel på effektiva verktyg. Det är ofta en god idé att anlita en kunnig entreprenadjurist i ett så tidigt skede som möjligt när betalningssvårigheter upptäcks hos någon part i kontraktskedjan, för att försöka säkerställa betalning, framdrift i projekt och minimera skada.

 
Av: Lina Eklund, Senior Associate Advokat, Advokatfirman Delphi
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen