Vem bestämmer vad i entreprenaden?

 
Vem bestämmer vad i entreprenaden?Foto: Getty Images Att inte klargöra vem på byggarbetsplatsen som egentligen har rätt att fatta beslut i vilka frågor kan lätt leda till tvist mellan beställare och entreprenör. Trots att standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller bestämmelser som reglerar frågan uppkommer ofta problem.
Vad jurister brukar kalla behörighet och befogenhet, dvs vad en viss person kan och får göra, regleras genom två bestämmelser i AB/ABT.

Enligt den första bestämmelsen ska parterna utse ett ombud för entreprenaden. Ombudet har behörighet att med bindande verkan ”företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden samt träffa ekonomiska och andra uppgörelser”.

Typiskt sett kan det handla om att beställa tillkommande arbeten (ÄTA) och bevilja tidsförlängning.

Den andra bestämmelsen anger att ett startmöte ska hållas och att beställare och entreprenör då bland annat ska ”klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden”. Ett protokoll från mötet ska upprättas och undertecknas av ombuden.

Eftersom avtalsfrihet råder kan beställaren och entreprenören självklart enas om att andra personer än ombudet också ska få fatta vissa beslut vilket alltså ska klargöras vid startmötet.

I teorin borde det alltså inte finnas något problem eller risk för missförstånd eftersom parternas avtal anger vilka personer som är ombud, och vilka rättigheter de har, men också eftersom parterna vid startmötet ska ha bestämt vilka andra personer som har rätt att fatta vissa beslut.

I verkligheten kan det istället se ut så att beställaren utser sin VD, som aldrig kommer att vistas på byggarbetsplatsen, till ombud. Ett startmöte hålls men den där frågan om behörighet för andra än ombuden diskuteras aldrig. Kanske tänkte ingen på det eller så tänkte deltagarna att vi gör väl som vanligt och självklart har väl beställarens inhyrda konsult ändå rätt att fatta beslut? Just den här situationen kan lätt leda till problem längre fram.

Om beställaren och entreprenören trots allt visar sig vara bäst i klassen, de utser ett ombud och noterar i protokoll från startmötet vilka övriga personer som får fatta beslut, så är det precis lika viktigt att platsorganisationen faktiskt följer vad som har bestämts. Så fort parterna börjar göra avsteg – ÄTA beställs av en icke behörig person – uppkommer en ny risk. Att då i efterhand peka på vad som skriftligen avtalats kan rädda exempelvis beställaren, men det är ingen självklarhet om beställaren har varit passiv och valt att se mellan fingrarna.

Det finns domstolsavgöranden som bland annat handlar om vad en platschef, en inhyrd konsult eller en divisionschef får fatta beslut om. Men bedömningar som görs av domstolar baseras nästan alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Är omständigheterna andra kan svaret också bli ett annat.

Det är alltså aldrig en bra idé för beställare och entreprenör att låta en oklarhet avseende beslutsfattande bero.

Om du är entreprenör och beställaren har utsett VD till ombud – fråga då vid startmötet om någon annan en ombudet har rätt att beställa ÄTA och medge tidsförlängning? Kanske visar det sig att beställarens konsult faktiskt ska sköta ÄTA-hanteringen vilket då kan antecknas i protokollet.

Om du är beställare och vill att din inhyrda konsult ska få beställa tillkommande arbeten, men bara till ett visst värde, skriv då det i protokollet.

Med enkla medel och genom att följa ett par handlingsregler kan beställare och entreprenör enligt vår erfarenhet undvika kostsamma konflikter;

Följ bestämmelserna avseende ombud och beslut om behörighetsfrågor vid startmöte, Se till att platsorganisationen faktiskt hanterar exempelvis ÄTA på det sätt ni har bestämt, Sist men inte minst – var inte passiv om det visar sig att verkligheten skiljer sig från teorin i avtalet.

    Text: Oskar Frankki, Partner, Advokatfirman Delphi och Torben Beck Johansson, Associate, Advokatfirman Delphi

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen