Saknas investeringar för 1427 miljarder

 
Saknas investeringar för 1427 miljarderFoto: Getty Images Stockholms Handelskammare presenterar idag rapporten "Ofantligt offentligt investeringsbehov", som belyser det stora offentliga investeringsbehovet i Sverige. 

Fram till 2040 behöver offentliga Sverige investera åtminstone 1 427 miljarder kronor mer än vad som redan finns budgeterat. För att möta framtidens behov efterlyser Stockholms Handelskammare en plan för att samarbeta med privata aktörer i fler fall – och ta in privat kapital i satsningar som traditionellt faller på staten.

- Att klara investeringsbehoven är strategiskt viktigt för Sverige. Misslyckas vi hotas Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Om inget görs riskerar vi att förlora vårt globala inflytande och bli omsprungna av andra länder, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Energiproduktionen behöver nästan fördubblas för att klara klimatomställningen, och vi behöver underhåll och nybyggnation av vägar och järnvägar. Det kommer inte gå med enbart statliga medel, utan det offentliga måste börja se över hur samarbetet med privata aktörer kan utvecklas. Vi ser inte att det finns något alternativ till att också ta in privat kapital, fortsätter Bergkvist.

Debatten om det finanspolitiska ramverket pågår, med förslag om balansmål eller budgetunderskott för att frigöra medel. Men Stockholms Handelskammare påpekar i rapporten att detta inte kommer att räcka för att fylla behoven.

- Vår analys visar att det skulle ta 68 år att komma i kapp dagens investeringsbehov genom att bara ha en statlig budget i balans. Vi måste öka statsskulden och samtidigt öppna upp för privat kapital, säger Bergkvist.

Idag är möjligheterna för offentlig-privat samverkan kring investeringar mycket begränsade. Det krävs då nya metoder och lagstiftning för att möjliggöra detta.

- Sverige måste dra lärdomar från tidigare projekt och utveckla nya metoder. Vi kan lära av andra länder som har lyckats med sådana samarbeten. Regeringen behöver nu förbereda ny lagstiftning som möjliggör mer privat kapital, avslutar Carl Bergkvist.

Så har vi räknat:
Beräkningarna utgår från områden där det finns politisk majoritet bakom investeringarna i riksdagen eller där expertmyndigheter inkommit med specificerade äskanden.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen