Ökat byggande under september

 
Ökat byggande under septemberByggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,9 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat med 3,9 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 40 procent. Enstaka mycket stora byggstarter bidrar kraftigt till utfallet, vilket gör det svårtolkat.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 1,0 procent under september, vilket var lägre än förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,9 procent i september, en uppgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn steg under september. En utplaning av nedgången i bostadsbyggandet bidrog en del. Framför allt bidrar dock byggstarten av några få enstaka mycket stora projekt till att de senaste månadernas nedgång förbytts till en uppåtgående trend. Det faktum att det handlar om ett fåtal större byggstartade projekt gör månadens utfall svårtolkat. Förmodligen är det för tidigt att prata om en vändning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Tecken på att bostadsbyggstarterna planar ut, men tidigare nedgång större än beräknat 

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under augusti, vilket var andra månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -39,2 procent lägre. Återigen har tidigare utfall reviderats ned på grund av inställda/framflyttade projekt. Det innebär att även om de senaste månadsutfallen tyder på att nedgången i bostadsbyggandet planat ut så är nivån som utplaningen sker på lägre än tidigare beräknat.

-Det senaste utfallet visar att byggstarterna i bostadssektorn fallit 63 procent sedan toppnivån hösten 2021. Den stabilisering som vi ser tecken på nu sker på de nivåer vi hade för tio år sedan, säger Tor Borg.


Antalet byggstartade bostäder på väg mot lägsta nivån sedan 2010

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Mycket talar för att den offentliga statistiken inte har fångat den nedgång som skett, i och med att många byggprojekt ställts in eller skjutits upp efter byggstartsdatum. Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången startade tidigare än vad den officiella statistiken över byggstartade bostäder visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 21 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten sedan 2010, säger Tor Borg.


Uppåtgående men osäker trend utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under september, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats upp. Årstakten var +40,0 procent i september vilket är en kraftig upprevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trenden reviderats upp markant.

-De senaste sex månaderna har vi sju byggstartade projekt med beräknade byggkostnader på över en miljard kronor. Historiskt har antalet byggstartade projekt av sådan storlek varit 3-4 stycken per halvår. Dessutom har vi bland de nyligen byggstartade projekten H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden som är det överlägset största byggstartade projekt som finns i Byggfaktas databas. Sammantaget får detta stort genomslag på indikatorberäkningarna, och medför att trenden nu ser ut att vara kraftigt uppåtgående. Med tanke på att det är ett fåtal byggstarter (om än viktiga och stora) som ligger bakom så finns det anledning att vara försiktig med tolkningen av utfallet, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt för nästan 162 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,9 mdkr. Det är en nedgång med 43,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 115,0 mdkr, en uppgång med 50,5 mdkr. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen