Ny park med industriella inslag

 
Ny park med industriella inslagBild: Tyréns I industrilandskapet invid Gamlebro i Norrköping  en ny park byggas  i kvarteret Kroken vid Motala ström. Tyréns har gestaltat parken, del av Järnbrogatan och tagit fram förslag till en bro parallellt med Gamlebro.

På tomten intill Gamlebro har det tidigare funnits industribyggnader som sedan länge är rivna och kvar finns rester av murar och andra element. Platsen har en höjdskillnad på nästan åtta meter ned till Motala ström, vilket varit en av de viktigaste förutsättningarna när Tyréns utformat den nya parken. Centralt har också varit att skapa en helhet av park och ny bebyggelse.

– Vi har gestaltat en mångfacetterad plats med skiftande innehåll och karaktärer, som ett Industrilandskapet i miniatyr; stora höjdskillnader, olika riktningar och närhet till vatten. Parken är en tät robust miljö i tegel, betong och stål, kombinerad med blommande träd, perenner och bryggor och möblering i trä. En spännande stadsmiljö som bjuder in alla människor till utblick, vila, lek och rörelse, säger Ulrica Heidesjö, landskapsarkitekt på Tyréns.

Under vattenytan vid tomten finns utloppet till den kraftverkstunnel som löper parallellt med Motala ström och delar tomten i två delar på varsin sida om tunnelutloppet. Den föreslagna bron ska knyta den nya parken med Strömparken och gångstråken på den östra sidan om Motala ström.

Parken består av två delar, en terrasserad park en bryggdel. Den terrasserade parken ner mot vattnet består av olika nivåer, indelad i platser av olika karaktär och med olika funktioner och upplevelsevärden. Parkens höjdskillnader har använts för att skapa ett trappsystem som innehåller inbjudande sittplatser, lek och planteringar. Intill vattnet ansluter bryggor och soldäck till parkmiljön och bron.

Bryggdelen sträcker sig längs med hela parken utmed vattnet. I den norra delen utvidgar sig bryggan och blir ett trädäck som trappas upp mot parken. I det trappade trädäcket finns sitt- och liggplatser.

– Tack vare ett fint samarbete mellan ett antal kompetensområden på Tyréns har vi lyckats övervinna platsens utmaningar och skapat en spännande park som vi är stolta över. Att parken dessutom ligger precis utanför Tyréns kontor i Norrköping gör att vi själva kommer att kunna njuta av parken i vardagen, säger Simon Skoglund, uppdragsansvarig på Tyréns.

Från Tyréns har kompetenserna uppdragsledning, landskapsarkitektur, bro, konstruktion, belysning, gata, trafik, tillgänglighet, VA, miljö och visualisering deltagit i projektet. 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer