Nedgång i Stockholm speglar inte läget i Sverige

 
Nedgång i Stockholm speglar inte läget i SverigeMarknadsutvecklingen i Stockholmsregionen skiljer sig väsentligt från utvecklingen i övriga regioner i landet där byggstarterna totalt sett inte minskat nämnvärt och framför allt ligger klart över genomsnittet för de senaste fem åren. Foto: Getty Images Flera kurvor pekar just nu nedåt för husbyggandet i Stockholmsregionen. Det är inte bara bostadsproduktionen som minskat. Delar av det offentliga husbyggandet har minskat väsentligt det senaste året medan utvecklingen på den nationella marknaden pekat uppåt.

Bostadsproduktionen i regionen har bromsats upp relativt kraftigt under de senaste två åren. I början av 2017 låg årstakten i byggstarterna på omkring 16 000 konventionella lägenheter i flerbostadshus. Drygt ett år senare var årstakten nere i omkring 10 000 byggstartade lägenheter. På den nivån ligger produktionstakten kvar. Marknadsutvecklingen i Stockholmsregionen skiljer sig väsentligt från utvecklingen i övriga regioner i landet där byggstarterna totalt sett inte minskat nämnvärt och framför allt ligger klart över genomsnittet för de senaste fem åren.

Problemet i regionen är Stockholms kommun där byggstarterna totalt sett minskat med 65 procent sedan toppnivåerna under 2017. Då låg produktionstakten omkring 7 000 byggstartade lägenheter per år. I mars 2018 ligger de på knappt 2 500 lägenheter.  Klart under genomsnittet för de senaste fem åren på omkring 4 500 lägenheter.

I övriga delar av regionen är marknadsutvecklingen väsentligt bättre med stigande byggstarter under det senaste året.

Det är framför allt produktionen av bostadsrätter som drar ned marknaden. Och det är i Stockholms kommun som byggstarterna rasat mest; med omkring 70 procent sedan toppnivån hösten 2017. Produktionen av bostadsrätter i övriga kommuner har också minskat men i väsentligt mindre omfattning och visar framför allt en stark återhämning det senaste året då byggstarterna av bostadsrätter ökat med omkring 40 procent. Det gäller inte Stockholms kommun där byggstarterna det senaste året fortsatt ned med 50 procent.

Stockholms kommun utmärker sig också negativt när det gäller produktionen av hyresrätter. Till skillnad från övriga kommuner i länet där produktionen av hyresrätter ökade det senaste året gick produktionen av hyresrätter tillbaka med närmare 50 procent det senaste året.    

Sedan hösten 2017 har nyinvesteringarna i kontorsfastigheter mer än halverats från omkring 280 000 kvadratmeter till 100 000 kvadratmeter. Men investeringsplanerna för de närmaste åren är betydande med totalt omkring 1 000 000 kvadratmeter.  Stockholmsregionen svarar normalt för drygt en tredjedel av kontorsbyggandet i landet. Men 2018 föll andelen tillbaka till knappt 20 procent. 

Nyproduktionen av handelslokaler i Stockholmsregionen ökade under det senaste året med omkring 30 procent. Tillväxten beror i allt väsentligt på några få stora projekt som byggstartades under hösten; Bromma Blocks och Häggvik Entré. Projektreserven omfattar omkring 450 000 kvadratmeter varav Rosenkälla handelsområde utgör hälften.

Nyproduktionen av hotell- och konferenslokaler har ökat väsentligt de senaste fem åren och följer den nationella trenden. Under 2018 fördubblades nyproduktionen till omkring 100 000 kvadratmeter. Projektreserven omfattar omkring 170 000 kvadratmeter. Utbudet fördubblas fram till 2020.

Nyinvesteringarna i skollokaler i regionen minskade under 2018 med 70 procent. Under första kvartalet 2019 har nyproduktionen åter ökat och ligger nu på ungefär samma nivå som genomsnittet för de senaste fem åren; 50 000 kvadratmeter per år. Nyinvesteringarna i Stockholms kommun har varit ännu svagare; under 2018 påbörjades i stort sett inga projekt men även här har nyinvesteringarna vänt upp under det första kvartalet. Utvecklingen i Stockholmsregionen avviker väsentligt från utvecklingen på den nationella marknaden där nyinvesteringar i skolor stadigt ökat de senaste fem åren. Tillväxttakten i befolkningsunderlaget har de senaste tio åren ökat med omkring 20 procent på nationell nivå men med 30 procent i Stockholmsregionen och med 35 procent i Stockholms kommun. Projektreserven innehåller projekt på omkring 300 000 kvadratmeter. Men inflödet av nya projekt har i stort sett halverats det senaste året.

Nyproduktionen av förskolor ökade under det senaste året med 30 procent till omkring 45 000 kvadratmeter. Nyinvesteringarna på den nationella marknaden växte med omkring 40 procent det senaste året. Byggstarterna i regionen ligger nu i det närmaste dubbelt så högt som genomsnittet för de senaste fem åren. Investeringsplanerna omfattar dock inte mer är 45 000 kvadratmeter, det vill säga något mindre än den faktiska produktionen 2018. Inflödet av nya projekt till marknaden har minskat kraftigt de senaste två åren.

Nyinvesteringarna i idrottshallar är ganska stabil i regionen. I genomsnitt byggstartas det omkring 30 000 kvadratmeter per år. I Stockholms kommun är nyinvesteringarna i genomsnitt omkring 5 000 kvadratmeter per år.

Lars-Örjan Axling

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer