Lägenhetsbyggandet ökar i Köpenhamnsregionen

 
Lägenhetsbyggandet ökar i KöpenhamnsregionenMarknadsutvecklingen i Köpenhamnsregionen är som vanligt väsentligt starkare än den nationella marknaden, skiver Lars-Örjan Axling i sin analys. Foto: Getty Images Hovedstadsregionen har de senaste fem åren svarat för omkring 40 procent av husbyggandet i Danmark. Under de två senaste åren har nyproduktionen i stort sett stått stilla.
Men hittills i år har aktiviteten i marknaden åter ökat med fokus framför allt på bostadsbyggandet.


Hovedstadens nyproduktionen av konventionella lägenheter i flerbostadshus ökade under det senaste året med 30 procent enligt Byggfakta.

Marknadsutvecklingen i Köpenhamnsregionen är som vanligt väsentligt starkare än den nationella marknaden som ökat med 20 procent. Ungefär 8 000 lägenheter byggstartades i regionen det senaste året. Men det finns betydande skillnader mellan olika delmarknader regionen. I Köpenhamns kommun har nyproduktionen av lägenheter i flerbostadshus stagnerat och det senaste året visat en mindre tillbakagång.

Nyproduktionen av olika typer av kategoribostäder har gått väsentligt svagare. Antalet byggstartade lägenheter i äldreboenden minskade med 30 procent. Produktionen ligger för närvarande långt under genomsnittet för de senaste fem åren. Nyproduktionen av seniorbostäder i regionen är i stort sett obefintlig. Ett undantag är nyproduktionen av studentbostäder som ökat mycket kraftigt. Under det senaste året byggstartades totalt 1 700 lägenheter; en ökning med 30 procent och i det närmste dubbelt så högt som femårssnittet.

Nyinvesteringarna i kommersiella lokaler i Hovedstaden ökade under det senaste året och ligger nu på omkring 200 000 kvadratmeter. Det är något högre än genomsnittet för de senaste fem åren.

Nyproduktionen av kontorslokaler på den nationella marknaden är svagt positiv sett i ett tioårsperspektiv. Men de senaste åren har byggstarterna i stort sett varit oförändrade. Det gäller inte Hovedstaden där byggstarterna i det närmste fördubblats. Det beror till stor del på byggstarten för två projekt; Danske Banks nya huvudkontor på omkring 50 000 kvadratmeter och KLP Ejendommes ungefär lika stora projekt på Kay Fiskers Plads i Ørestad City. De genomsnittliga byggstarterna för de senaste fem åren ligger på knappt 100 000 kvadratmeter men är nu uppe i ungefär 200 000 kvadratmeter. Investeringsplanerna för de närmaste åren omfattar omkring 700 000 kvadratmeter varav hälften i Köpenhamns kommun.

Nyproduktionen av handelslokaler i Hovedstaden har minskat. Regionen avviker väsentligt från trenden i övriga regioner. De senaste 12 månaderna byggstartades omkring 25 000 kvadratmeter handelslokaler i Hovedstaden varav ett nytt varuhus för Bauhaus svarade för 10 000 kvadratmeter. Det är ungefär hälften av den genomsnittliga nyproduktionen de senaste fem åren. Men projektreserven är betydande och omfattar omkring 500 000 kvadratmeter handelslokaler.

Industrisektorn i Hovedstaden nyinvesterar i produktions och lagerlokaler i en stadigt uppåtgående takt. Under 2019 kommer nyproduktionen att öka till omkring 300 000 kvadratmeter. Det är tre gånger högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Under 2019 byggstatade Dsv A/S en ny logistikanläggning i Høje-Taastrup på totalt 160 000 kvadratmeter.

Nyinvesteringarna i offentliga lokaler i Hovedstaden låg det senaste året på totalt omkring 130 000 kvadratmeter. Det är ungefär samma nivå som genomsnittet för de senaste tio åren. Två större utbyggnader av universiteten stod för den kraftiga uppgången under 2014. Marknadsutvecklingen på nationell nivå är svagt stigande.

Nyinvesteringarna i skolor och förskolor svarar för drygt en tredjedel av den totala nyproduktionen av offentliga lokaler i Hovedstaden. Nyproduktionen har minskat ganska kraftigt de senaste åren. Jämfört med föregående år handlar det om en tillbakagång med 60 procent till omkring 30 000 kvadratmeter. Och jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren har nyinvesteringarna i skolor minskat med 40 procent. Nyinvesteringarna i skolor i Hovedstaden varierar dock kraftigt mellan olika år varför nedgången under ett enskilt år inte är märklig. På den nationella nivån är dock trenden tydlig och stadigt negativ sedan flera år. Men Hovedstaden har därutöver en dominerande position när det gäller nyinvesteringar i universitet med ungefär hälften av den totala marknaden.   

Nyproduktionen av förskolor svarar för omkring 10 procent av marknaden. Det senaste året påbörjades omkring 10 000 kvadratmeter och nyinvesteringarna är relativt stabila över tid.

Nyinvesteringar i samlingslokaler ligger som regel på omkring 15 000 kvadratmeter per år. Den årliga variationen är liten. Under våren byggstartades dock en större utbyggnad av Naturhistoriska museet i Köpenhamn som drog upp byggstarterna ordentligt.

I Hovedstadsregionen ingår 28 kommuner. Av dessa har Köpenhamn haft den största andelen byggande de senaste fem åren 52,95 procent av byggandet i regionen. Därefter följer Lyngby-Taarbæk (6,08 procent), Herlev (4,49 procent), Frederiksberg (3,54 procent) och Hvidovre (2,56 procent.)

Text: Lars-Örjan Axling

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer