Historiskt beslut om nytt sjukhus i Lund

 
Historiskt beslut om nytt sjukhus i LundBild: Region Skåne En enig beredning för strategisk fastighetsutveckling föreslår att regionstyrelsen fattar inriktningsbeslut om lokaliseringsalternativet “Utökat Smörlyckan” som framtida placering för Skånes universitetssjukhus i Lund.

För att fortsatt kunna vara ett av Europas mest framstående sjukhus, med forskning och vård i absolut framkant, behöver Skånes universitetssjukhus i Lund uppgradera sina lokaler. Nuvarande sjukhus är inte hållbart över längre tid. Den tekniska livslängden är i många avseenden passerad; vatten- och VA-system är underdimensionerade och byggnader och infrastruktur möter inte dagens krav på funktion eller energiprestanda.

Frågan om nytt sjukhus har utretts på olika nivåer sedan 2015. Sedan möjligheten att uppföra ett nytt sjukhus på befintlig plats förkastats, av bland annat patientsäkerhetsskäl, har möjligheterna Utökat Smörlyckan och Brunnshög kvarstått.

Efter en fördjupad analys och utredning av dessa alternativ har frågan sänts på remiss, där de två tyngsta instanserna, Lunds kommun och Lunds universitet, i sina remissvar förordar Utökat Smörlyckan.

Begreppet “Utökat Smörlyckan” innefattar närliggande områden, bland annat delar av nuvarande Kemicentrums tomt.

– Beredningen bedömer att möjligheten att i ett fördjupat samarbete med Lunds kommun och Lunds universitet, kunna bygga ett nytt universitetssjukhus, som möter framtidens hälso- och sjukvårdskrav, är som störst i det alternativ som nu förordas. säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i beredningen för strategisk fastighetsutveckling.

Genom att bygga helt nya lokaler ges sjukhuset en unik möjlighet att få lokaler som är planerade och anpassade för att bedriva modern hälso- och sjukvård. Region Skånes intention är därför att flytta hela sjukhusområdet i Lund till Smörlyckan.

– Region Skånes inriktningsbeslut stärker ytterligare vikten av Sverige som en ledande nation inom innovationer och utveckling för att möjliggöra framtidens universitetssjukvård. Ett kluster av högspecialiserad forskning samlas i Lund, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

– Som regionens universitetssjukhus har vi ett särskilt ansvar för att vara ledande inom forskning, utbildning och utveckling av nya vård- och behandlingsformer. Nya lokaler ger oss möjligheter att utveckla universitetssjukvården och till det bidrar närheten även till medicinsk service och psykiatri på det nya sjukhusområdet, liksom den fortsatta närheten till Lunds universitet. Vi kommer att kunna planera byggnaderna utifrån optimala flöden för verksamheten och ge Sus medarbetare de bästa möjligheterna att ge god vård, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus.

Det slutgiltiga inriktningsbeslutet tas vid kommande möte i regionstyrelsen. Efter beslutet är taget kommer Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet skriva en avsiktsförklaring och kan arbeta vidare med fördjupade utredningar av förutsättningarna för det nya sjukhusområdet.

– Det här är historiskt. Den fantastiska kraft som finns i Lund hålls idag tillbaka av 1900-talets fysiska begränsningar. När planeringen för ett nytt sjukhus nu inleds kan universitetssjukvården på allvar påbörja resan mot nästa sekelskifte, säger Mattias Olsson (S), andre vice ordförande i Beredningen.

– Dagens beslut är historiskt och betyder mycket för Skåne och skåningarna. Med ett nytt modernt universitetssjukhus kommer vi framtidssäkra hälso- och sjukvården för nuvarande och kommande generationer. I och med att det nu finns ett beslut om konkret plats för nytt universitetssjukhus i Lund kan arbetet med nybyggnation gå in i en fas där allmänheten och olika intressenter kommer involveras i processen, säger Carina Wutzler (M) vice ordförande i Beredningen.

– En placering av det nya sjukhuset på Utökat Smörlyckan har många fördelar. Värdefull jordbruksmark fredas från exploatering samtidigt som sjukhuset får en önskad närhet till forskning, utbildning och näringsliv i centrala Lund, säger Beredningens ledamot Paul Svensson (SD)

– Det är bra att vi enats kring var framtidens sjukhus ska växa fram i Lund. Vården ges här möjlighet att utvecklas för alla som behöver den under lång tid framöver, säger Beredningens ledamot Sara Svensson (V).

– Ett stort och efterlängtat beslut om ett nytt universitetssjukhus i Skåne för skåningarna och för hela vår sjukvårdsregion. Nu kan vi förverkliga planerna om högklassig vård och Lunds universitet kan bedriva utbildning och forskning i världsklass, säger Beredningens ledamot Birgitta Södertun (KD).

– Ett historiskt beslut för att vårt universitetssjukhus fortsatt ska ligga i vetenskaplig framkant samtidigt som vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och den bästa vården för skåningen, säger Beredningens ledamot Annette Linander (C).

– Att vi nu är överens och kommer vidare i processen med att bygga ett toppmodernt universitetssjukhus i Lund är ett otroligt viktigt besked till medborgarna i Skåne. Detta är en nödvändig och efterlängtad satsning för att säkra framtidens vårdbehov, säger Beredningens ledamot Mätta Ivarsson (Mp).

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen