Detaljplanen för nytt resecentrum går ut på granskning

 
Detaljplanen för nytt resecentrum går ut på granskningKunsängsterrassen. Illustration BIG – Bjarke Ingels Group. Byggnadsnämnden i Västerås har beslutat att detaljplanen för Västerås nya resecentrum ska gå ut på granskning. Bygget av resecentrum är uppdelat i två etapper. I detaljplanen planeras det även för två bostadskvarter.

Planen presenterades första gången 2018 i samband med samrådet. Den 16 december fattade Byggnadsnämnden i Västerås beslut om att detaljplanen ska gå ut på granskning. Tanken med ett nytt resecentrum är att stärka det hållbara resandet och samtidigt länka samman staden över spåren och skapa nya torg och platser som är trygga och fulla av liv och rörelse. Det blir fler gröna stråk genom Västerås och nya bostäder, service och arbetsplatser i ett centralt läge. Dessutom blir stationsbyggnaden ett nytt landmärke.

Västerås växer på båda sidor om järnvägen och 7 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser ska i framtiden finnas i Mälarportsområdet. Västerås nya resecentrum ska knyta samman stadsdelarna med passager över spåren.

Västerås nya resecentrum blir en knutpunkt – både för tåg, buss och bil samt för cyklister och gående. Trafikverket planerar att bygga om bangård och perronger, vilket kommer fördubbla kapaciteten för tåg. Bangårdens ombyggnation tillsammans med ett nytt resecentrum löser de problem med trängsel som Västerås har och som idag skapar förseningar på hela Mälarbanan. Även busstorget byggs om och får fördubblad kapacitet jämfört med i dag.

– Resecentrum bidrar till att skapa levande stråk som knyter samman hela staden ner mot Mälaren, så att allt hänger samman i en enda stor innerstad. Att bygga bostäder i centrala och stationsnära lägen är också en förutsättning för hållbart stadsbyggande, säger Åsa Rudhage, planarkitekt för förslaget.

En annan förändring för ökad hållbarhet blir möjligheten att rena det regnvatten som faller i området. Idag är en stor del av området asfalterade ytor, där nederbörd rinner ner i brunnar och leds orenat till Mälaren.

– När nytt resecentrum byggs saneras marken och lösningar för rening av dagvatten skapas, i form av växtbäddar, träd och andra anläggningar. Lösningarna kommer både rena vattnet och bidra till mer grönska i området, säger Åsa Rudhage.

Nya resecentrum byggs för att klara en förväntad ökning av resenärer för upp till 100 år framåt. Bygget är uppdelat i två etapper för att växa i takt med behoven. Etapp 1 byggs först, i samband med Trafikverkets ombyggnation av bangården. Där finns allt som behövs för flera år framåt. Etapp 2 byggs när behoven ökat, troligtvis tidigast 2035. 

Etapp 1 innehåller stationsbyggnad med en passage över spåren, en terrass på vardera sidan och ett nytt busstorg. I etappen ingår även en tillfällig bro över spåren och en tillfällig station som kan användas under byggtiden. Etapp 2 innehåller ytterligare en stationsbyggnad med passage över spåren, längre österut.

Stationsbyggnaden byggs med minsta möjliga antal fasta väggar inomhus, för att det ska vara enkelt att förändra efter framtida behov. Innehållet i resecentrum styrs inte av detaljplanen, men det kommer bland annat att finnas service för resenärer, biljettförsäljning, cykelgarage, restauranger/kaféer och offentlig konst. Resecentrum och busstorg kommer att erbjuda plats för både spontana och planerade möten, med god tillgång till väderskyddade väntplatser.

I detaljplanen planeras det för två bostadskvarter; Kvarteret Sigurd 3 söder om spåren och Vasakvarteret norr om spåren. Blandningen av verksamheter och bostäder skapar närvaro både dag och natt.

Sigurd 3 ger plats för cirka 400 bostäder, men även för kontor och service, så som livsmedelsbutik. Sigurd 3 har arbetats fram under konceptet “Bo leva mötas”, av Klövern tillsammans med Wester + Elsner arkitekter AB.

Vasakvarteret kommer att innehålla cirka 200 bostäder samt olika former av service och kontor. Det tidigare planerade Vasatornet finns inte kvar utan förslaget innehåller ett kvarter med tre byggnader i olika höjd. 

FAKTA

Vad ingår i detaljplanen?
  • Stationsbyggnad med passager över spåren
  • Busstorg och bussgata
  • Bangård inklusive perronger
  • Gång- och cykelvägar
  • Trafik- och mobilitetslösningar
  • Allmänna platser (terrasser, torg, park)
  • Bebyggelse i Vasakvarteret och kvarteret Sigurd 3
  • Södra Ringvägen och del av Kungsängsgatan
  • Ledningsstråk, nätstation.

Vad händer nu?

Granskningen pågår 22 december 2021–2 februari 2022. Därefter bearbetas förslaget igen, utifrån synpunkter som kommit in, inför beslut i kommunfullmäktige. När kommunfullmäktige fattat beslut om detaljplanen och Trafikverket har beslutat om finansiering av bangården kan byggnationen starta.

Källa: Västerås stad
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen