De kan prisas för sina renoveringar

 
De kan prisas för sina renoveringarFoto: SFV Nu är de fem finalisterna till årets ROT-pris utsedda. ROT-Priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad.

Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett smakfullt sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande läggs det stor vikt vid i bedömningen. Årets prisutdelning sker den 17 maj 2024 i kulturhuset.

De nominerade till ROT-priset 2024 är:

VEIDEKKES HUVUDKONTOR

Ett cirkulärt tänkande har förvandlat hela våningsplanet om 1300 kvm i Solna Business Park till moderna, ändamålsenliga och miljöcertifierade kontorslokaler.

Projektet genomsyrades av höga hållbarhetsambitioner, där 35 procent av byggmaterialet som användes antingen var återbrukat eller bibehållet. Det nära samarbetet mellan fastighetsägaren och entreprenören/hyresgästen gav unika möjligheter att testa nya grepp för återbruk. Efter ombyggnaden präglas det nya kontoret av ett stort ljusflöde och öppna ytor, där de nygamla glaspartierna släpper in ljus även i de inre kontorsytorna och konferensrummen. Kontoret är utformat för ett modernt arbetssätt med ljudisolerade mötes rum, öppna arbetsplatser, avskilda mindre rum – för enskilt arbete, samtal eller videomöten– och en större lokal för utbildning. Kontoret har också rikligt med gemensamhetsytor och ett generöst lunchutrymme/samlingslokal.

 • Byggherre/fastighetsägare: FABEGE
 • Byggentreprenör: Veidekke
 • Arkitekt: BSK Arkitekter AB

TEKNISKA NÄMNDHUSET

Tekniska Nämndhuset har genomgått en omfattande och varsamt genomförd renovering, såväl invändigt som utvändigt. De byggnadstekniska utmaningarna bestod dels i kvarsittande hyresgäster, dels i låga våningshöjder i kombination med höga fönster. Det senare försvårade installationen av de nya och moderna tekniska systemen.

Genom att använda den befintliga stommen och befintliga genomföringar har både pengar och miljö sparats. Alla fönster i fastigheten har renoverats i stället för att bytas ut, och hela fastigheten är sanerad från farliga ämnen (som asbest). I huvudentrén har konst och befintliga ytskikt på golv, väggar och tak bevarats. Samtliga trapphus har fått behålla sina golvbeläggningar i marmor. Taken har renoverats och den ursprungliga takbeläggningen av kopparplåt har bytts ut mot moderna papptak, varpå solceller har monterats. Entréer och ytor runt fastigheten har setts över och kompletterats med modern belysning för ökad säkerhet.

 • Byggherre/fastighetsägare: Fastighetskontoret Stockholm Stad
 • Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
 • Arkitekt: PE Teknik & Arkitektur

KVARTER ROSENBAD

Kvarteret Rosenbad är ett statligt byggnadsminne som består av fyra sammanslagna byggnader. I och med renoveringen har dessa fyra byggnader, med sina fyra olika ursprungliga byggherrar, återfått delar av sin originalkaraktär med detaljer och kulörer som anknyter till det tidiga 1900-talet. Ett nybyggt trapphus binder samman historiken och ger kvarteret en modern och framtidssäkrad logistik. Ökad tillgänglighet har varit en drivande fråga.

Utvändigt har alla yttertak lagts om med svart plåt respektive kopparplåt, och stora delar av fasaderna har varsamt renoverats. I projektet har högkvalitativa, vackra och hållbara material från förnyelsebara resurser prioriterats.

Den enskilt största byggtekniska utmaningen bestod i att – mitt i kvarteret med stora kulturhistoriska värden – riva delar av ett gårdshus, göra grundläggning och bygga upp det nya trapphuset.

 • Byggherre/fastighetsägare: Statens fastighetsverk
 • Byggentreprenör: ARCONA AB
 • Arkitekt: AHRBOM & PARTNER

HORNSBERG 10

Den tidigare anonyma kontorsbyggnaden från 1980-talet har genom en omfattande uppgradering blivit både iögonfallande och modern. Återbruk och hållbarhet har varit centrala värden under hela ombyggnadsprocessen och fastigheten har miljöcertifierats enligt Breeam In Use.

För att uppnå dagens dagsljuskrav har nya större fönster satts in i både befintliga och nya öppningar och glasytan har nästintill fördubblats. Genom att omdisponera hisshallen, samla ihop installationsstråk och lägga till fler wc-grupper har flexibiliteten ökat i nyttjandet av kontorsytorna och våningsplanen kan nu delas in för fler hyresgäster. Ambitionen att trots den låga bjälklagshöjden få en känsla av rymd var en stor utmaning som krävde god samordning och omfattande 3d-projektering.

För att skapa ytterligare rumshöjd och ljus ligger de tekniska installationerna fritt under det nya upplyfta innertaket. Byggnaden har även försetts med upp daterade takkupor med full rumshöjd.

 • Byggherre/fastighetsägare: Castellum
 • Byggentreprenör: Reomti Bygg AB
 • Arkitekt: BSK Arkitekter AB

HÖGALIDSKYRKAN

Högalidskyrkan är ett av Stockholms viktigaste landmärken. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkan har genomgått en omfattande men varsam restaurering, både interiört och exteriört. Samtidigt har alla tekniska installationer bytts ut – golvvärme, ventilation och hiss har tillkommit.

I kyrkans källare har cirka 350 kubikmeter berg tagits ut för att tillskapa både teknikutrymmen och verksamhetsytor i form av samlingssal, samtalsrum, kontor, kapprum och toaletter. Lika viktigt som att restaurera kyrkan har det varit att anpassa byggnaden till församlingens behov av lokaler i dag och i framtiden.

De byggnadstekniska utmaningarna bestod bland annat i att gömma installationer som tar större plats än de tidigare och att renovera de utvändiga taken och tornen. Den krävande arbetsmiljön – med branta taklutningar, enorma höjder och stor väderpåverkan – föranledde ett omfattande säkerhetsarbete med förstärkningar i tornet och tillfälliga stålkonsoler att grunda en fribärande ställning på.

 • Byggherre/fastighetsägare: Högalids församling
 • Byggentreprenör: IN3PRENÖR
 • Arkitekt: Witte Sundell

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen