Bostadsbyggandet faller kraftigt i Umeåregionen

 
Bostadsbyggandet faller kraftigt i UmeåregionenProduktionen av bostadsrätter i Umeåregionen nådde en topp våren 2017 med omkring 700 byggstartade lägenheter. Fram till maj 2019 har årstakten fallit till omkring 150 byggstartade lägenheter. Foto: Getty Images Byggkonjunkturen i Umeåregionen ser ut att ha försvagats väsentligt de senaste åren enligt Byggfakta.
Liksom i flera andra större städer är det i första hand bostadsproduktionen som drar ned aktiviteten. Men även inom övrigt husbyggande är aktiviteten lägre än tidigare och investeringsplanerna är på kort sikt inte särskilt omfattande.


Bostadsproduktionen i regionen har rasat de senaste två åren. Som mest låg årstakten i byggstarterna av flerbostäder på omkring 1200 lägenheter under 2017. Under 2018 föll byggstarterna till omkring 500 lägenheter och sedan fortsatt ned under våren 2019. Det ser ut som ett ras, men i stort endast i jämförelse med byggstarterna 2017.

Den genomsnittliga årsproduktionen de senaste fem åren var omkring 700 lägenheter. Och i ett tioårsperspektiv omkring 500 lägenheter per år. Det är de nivåer som Umeå kommun definierat som det långsiktiga produktionsmålet fram till 2026. 

Produktionen av bostadsrätter nådde en topp våren 2017 med omkring 700 byggstartade lägenheter. Fram till maj 2019 har årstakten fallit till omkring 150 byggstartade lägenheter. Det är väsentligt lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Stadsliden Utveckling AB, som ägs av Peab AB och HSB, svarade de senaste fem åren för drygt 25 procent av nyproduktionen av bostadsrätter. Och det senaste året var företaget i stort sett den enda producenten av bostadsrätter. Projektreserven omfattar totalt omkring 1 500 lägenheter med bostadsrätt för de närmaste åren.

Nyproduktionen av hyresbostäder har minskat i samma takt som bostadsrätterna; från en toppnivå 2017 på drygt 700 lägenheter till omkring 100 lägenheter våren 2019. Den negativa trenden ser ut att fortsätta ytterligare ett tag. AB Bostaden i Umeå och Lerstenen Fastighets AB har hittills dominerat nyproduktionen av hyresrätter med tillsamman närmare 50 procent av marknaden de senaste fem åren. Tillsammans har företagen produktionsplaner på närmare 1200 lägenheter enligt Byggfakta. Det är 60 procent av de totala produktionsplanerna för de närmaste åren.

Utöver den kända projektreserven omfattar byggplanerna framför allt omkring 3000 lägenheter i utvecklingsområdet Tomtebostrand och 2000 lägenheter i exploateringsområdet Norra ön. Med möjliga byggstarter inom de närmaste fem åren.

Det kommersiella byggandet har gått tillbaka ordentligt. Under det senaste året byggstartades omkring 10 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. För två år sedan låg byggstarterna på 40 000 kvadratmeter och genomsnittet för de senaste fem åren låg på 20 000 kvadratmeter exklusive de två Ikeavaruhusen på sammanlagt 60 000 kvadratmeter som byggstartades 2014. Projektreserven omfattar 40 000 kvadratmeter varav exploateringen av kvarteret Renen i anslutning till Östra Station svarar för drygt en tredjedel.

Nyinvesteringarna i offentliga lokaler har med några få undantag legat på omkring 10 000 kvadratmeter per år. Det gäller framför allt nyinvesteringarna i Norrlands Universitetssjukhus som är väsentligt större än genomsnittet. Under hösten 2018 byggstartades en ny byggnad på drygt 30 000 kvadratmeter. De närmaste åren ser ut att bli svagare. Nyinvesteringarna inom vårdsektorn innehåller i stort sett inga projekt.

Nyproduktionen av undervisningslokaler har sett över en tioårsperiod legat på drygt 6 000 kvadratmeter per år. Men även här med undantag för några större projekt under 2010. Efter ett ganska normalt år med byggstarter på 5 000 kvadratmeter ser det väsentligt sämre ut framöver. Utvecklingen i Umeåregionen avviker också väsentligt från utvecklingen på den nationella marknaden där nyinvesteringar i skolor stadigt ökat de senaste fem åren. Projektreserven för 2019 innehåller bara två projekt på sammanlagt 2 000 kvadratmeter. Och för åren därefter är de kända investeringsplanerna ännu mindre. 

Nyproduktionen av samlingslokaler har med något undantag varit ganska beskedlig; omkring 500 kvadratmeter per år. Investeringsplanerna innehåller i stort sett inga projekt enligt Byggfakta.

Nyinvesteringarna i industri- och lagerlokaler har de senaste tio åren legat omkring 12 000 kvadratmeter per år. Där låg också byggstarterna 2018. Men till skillnad från många andra delmarknader kommer nyinvesteringarna att öka betydligt det närmaste tiden när Komatsu Forest AB börjar bygga en ny produktionsanläggning på totalt omkring 40 000 kvadratmeter.

Text & analys: Lars-Örjan Axling

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer