Avgörande för Cementa i Slite

 
Avgörande för Cementa i SliteBild: Cementa Cementa accelererar upp arbetet med att etablera en fullskalig CCS-anläggning på Gotland. Projektet, Slite CCS, är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030.

När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna bygga klimatneutralt 2030.

‒ Detta är rätt väg att gå för att Sveriges bygg- och anläggningssektor ska klara klimatomställningen till 2030. Förväntan på att satsningen i Slite skall driftsättas är stor och vi är fast beslutna att etablera en av världens första fullskaliga klimatpositiva cementfabriker här i Sverige år 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Slite CCS startade våren 2021 med en förstudie. Därefter inleddes 2022 genomförbarhetsstudien, med stöd från Energimyndigheten. I genomförbarhetsstudien fördjupas arbetet med samtliga delar av projektet och projektgruppen kompletteras löpande med specialistkompetenser. Studien omfattar bland annat följande:

Kartlägga hur den nya anläggningen ska byggas. CCS-anläggningen kommer att innebära en betydande om- och tillbyggnad av den befintliga fabriken och hamnen.

Optimera energiflöden och energiåtervinning, samt planera för att avskilja och förvätska upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid. Koldioxiden ska hanteras logistiskt på plats och även kunna transporteras för slutlagring utanför den norska kusten.

Fördjupa analysen av investerings- och driftskostnader med målsättning att fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut 2026/2027.

Påbörja ansökningsprocessen kring miljötillstånd för fabriken och den nya CCS-anläggningen.

Verka för att säkerställa en robust elförsörjning till och på Gotland.

Effektiva tillståndsprocesser både för täktverksamheten och för CCS-anläggningen, samt en kraftigt förstärkt elförsörjning med minimal klimatpåverkan, är de två mest kritiska faktorerna just nu för att kunna driftsätta Slite CCS på Gotland år 2030. Ett beslut om investering och tidplan för en fastlandsförbindelse måste fattas av Svenska Kraftnät under våren 2023 för att undvika fördröjningar i elnätsuppgraderingen på Gotland och följaktligen förseningar för CCS-satsningen i sin helhet.

– Tiden är knapp och mycket måste hända redan idag för att vi ska kunna komma i mål till 2030. Vi efterlyser nu en gemensam målbild, tidplan och samverkan med alla inblandade aktörer. Det behövs effektivare tillståndsprocesser och en elnätsuppgradering för att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland när det gäller industriomställning, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen