Analys av mångmiljardsatsning

 
Analys av mångmiljardsatsningFörsta spadtaget för nya Österåkeranstalten. På tio år ska antalet platser på häkten och anstalter ökas med 18000. Utbyggnaden är redan i full gång men det kommer krävas fler stora byggprojekt. Totalt ska det startas nya projekt för tolv miljarder kronor.

I byggkrisens spår har det offentliga byggandet pekats ut som en allt viktigare faktor för att hålla branschen vid liv genom krisen. I en helt färsk rapport från Byggfakta tittar man närmare på behoven av det offentliga byggandet de kommande åren. Den visar att behoven av skolor, idrottshallar minskar samtidigt som behoven av äldreboenden samt häkten och fängelser ökar.

– Trots den potentiella vikten offentligt byggande kommer att ha för byggbranschen i sin helhet så är den i dagsläget spridd i sin utveckling. Av allt offentligt byggande så är fängelsen och häkten de fastigheter som har störst potential att påverka byggbranschen positivt. Dagens politik kommer leda till ett stort behov av ytor som det redan finns brister på, säger Max Rydman.

Behovet av nya fängelser och häkten sticket ut lite extra i rapporten. Skärpta straff är en faktor som skapar trängsel och ökar behovet av fler platser för intagna. Kriminalvårdens senaste platskapacitetsbedömning fastslog att beläggningsgraden på de fasta platserna legat över 100 procent under hela året. Inklusive tidsbegränsade platser och beredskapsplatser var beläggningsgraden 99 procent i häkten, och 97 procent i anstalt. I dagsläget finns det 9000 platser i häkten och anstalter. Kriminalvården bedömer att den siffran kommer uppgå till 27 000 under 2033, Med ett behov på 18 000 fler häktes- och anstaltsplatser inom tio år så kommer många stora byggprojekt behövas inom en snar framtid.

– Med ett redan överbelastat system som är på gränsen till fullt även med extra insatser för att öka kapaciteten så är behovet enormt. Många stora projekt är redan påbörjade och fler därtill har påbörjat projektering. Det är också möjligt att ändringar av prognoser på sikt kan leda till ett större behov än tidigare bedömt och som konsekvens även ytterligare byggnation, säger han.

I den nya rapporten från Byggfakta lyfter man fram två parametrar som sannolikt kan ge den bästa utsikten på behovet av häkten och anstalter. Det handlar om antalet nyintagna klienter, och den genomsnittliga tiden som de spenderar häktade respektive på anstalt. Längden på medelstrafftiden har ökat från ungefär 300 dagar för 10 år sedan till 434 dagar under 2022. Antalet nyintagna på anstalt har inte ökat lika dramatiskt utan har främst sett ökningar under 2021 och 2022.

– Antalet klienter på anstalterna väntas fortsätta öka ytterligare de kommande åren. Hur snabb ökningen kommer att vara på sikt beror både på antalet nyintagna och strafftidernas längd. Fortsätter de öka i denna takt öka så är det fullt möjligt att antalet platser som behöver tillkomma är större än kriminalvårdens nuvarande prognos, fortsätter han.

Den genomsnittliga beläggningen i häktena har ökat från lite drygt 1 600 under 2015 till nästan 2 900 under 2022, en ökning med drygt 75 procent. Detta är en följd av ett ökat antal häktade, längre häktningstider och en ökad väntetid innan överföring till anstalt görs.

Antalet byggstartade projekt inom kriminalvården de senaste tio åren har gått från genomsnittliga årliga investeringar på 40 miljoner under 2014–2019, till ett snitt på nästan 1,5 miljarder kronor under 2020–2023. Fokuset på större ny-, om- och tillbyggnad kan även urskiljas från att antalet byggstartade projekt fortfarande är ett fåtal trots att byggkostnaderna är nästan 40 gånger högre.

– Utifrån dessa siffror är det rimligt att anta att den långsiktiga trenden kommer fortsätta uppåt, med en plan på över tre gånger så hög tillförsel av anstaltsplatser under perioden 2027–2029 jämfört med 2024–2026. Detta bör rimligtvis gå att hänföra från projekteringsstarterna då projekteringsstadiet tenderar ligga ett antal år före byggstartade projekt, säger Max Rydman.

Antalet projekteringsstarter har legat på en relativt stabil nivå med ett genomsnitt på strax under 5 projekt per år sedan början av 2018, vilket indikerar på en fortsatt jämn nivå av byggstartade projekt framöver. Under samma period har projekt för ett förväntat värde av ca 12 mdkr startats, vilket indikerar liknande nivåer av byggstarter de kommande åren.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen