Veidekke skriver avtal med Trafikverket värt 1,4 miljarder

 
Veidekke har tecknat avtal med Trafikverket för ombyggnation av Lundbyleden, en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder. Projektet är en totalentreprenad med samverkan nivå hög, indelat på två faser med ett totalt avtalsvärde på cirka 1,4 miljarder kronor. 

Den första fasen av uppdraget omfattar 13 månaders projektering med ett riktpris på cirka 50 miljoner kronor, vilket orderförs första kvartalet 2019. Fas 2 omfattar ungefär fyra års produktion till ett värde på cirka 1300 miljoner. Detta orderförs vid avrop av fas 2, vilket planeras till augusti 2020. 

– Vi är stolta över att få vara med och bidra till förbättrad infrastruktur som förenklar vardagen för de som bor i västra Sverige. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla parter, säger Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige. 

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Leden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad. För att öka kapaciteten samtidigt som en acceptabel funktion och orienterbarhet uppnås föreslås därför konstruktion av en ny trafikplats belägen mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som stängs.

Leden länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs Hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Vägen ingår i det nationella vägnätet och är därmed av riksintresse. Trafikmängden på Lundbyleden varierar mellan cirka 50 000 fordon per vardagsdygn väster om Brantingmotet och drygt 70 000 på delen närmast Ringömotet. Andelen tung trafik är hög och utgör 7 - 8 000 fordon per vardagsdygn.

Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Utbyggnaden skapar samtidigt möjlighet till att bygga en pendelstation som skulle innebära nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggöra en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.Projektet som benämns ”Lundbyleden” omfattar om- och nybyggnad av följande infrastrukturdelar:
  •  Ombyggnad av Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet, ett helt nytt trafikmot med ramper och broar kommer byggas. Total sträcka som berörs är ca 1,5 km.
  • Ombyggnad av Gator och vägar inom Backaplan
  • Ombyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo, totalt ca 1,5 km där tre broar kommer byggas för att göra järnvägen planskild från övrig trafik.
  • Nybyggnad av pendeltågsstation – Brunnsbo.
  • Detaljplanen vann laga kraft redan 2018. Väg-och järnvägsplanen är fastställd men överklagad.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer