Bostadsbyggandets kollaps?

 
Bostadsbyggandets kollaps?Produktionen av hyresrätter visar inga tecken på avmattning. I oktober byggstartade Riksbyggen och Veidekke ett hyresrättsprojekt i Sorgenfri, Malmö. Nyproduktionen av bostäder har gått starkt de senaste åren pådrivet av stigande hushållsinkomster, låga räntor, lågt utbud och obefintliga räntor. Men nu förefaller marknaden att svänga över mot köparens marknad. Långtgående slutsatser baseras dock på ett litet underlag av speciella projekt.

Om bostadsbyggandet är på väg att bromsa in på ett mer substantiellt sätt borde det börja visa sig i Byggfaktas databas. Framför allt i de stora byggbolagens verksamhet som svarar för en ganska stor andel av det totala bostadsbyggandet och framför allt riktar sig mot en mer normal marknad än de mer exklusiva marknadssegmenten. 

I takt med att säljarens marknad försvagas borde de stora byggbolagens byggplaner visa en långsammare tillväxttakt än tidigare. En försvagning av marknaden dyker inte upp över en natt utan har säkert varit synlig i de stora bolagens verksamhet under längre tid en tid. Men signalerna är långt ifrån entydiga.

På nationell nivå märks inga större förändringar i byggtakten de senaste månaderna. För bostadsrätter ökade byggstaterna med drygt 20 procent de senaste tolv månaderna. Det är en svagare tillväxttakt än tidigare men från en betydligt högre nivå. Byggfaktas databas registrerade knappt 35 000 byggstartade bostadsrätter i oktober 2017. Under det svagare konjunkturläget för några år sedan var produktionen väsentligt lägre; knappt 15 000 byggstartade lägenheter. Det var först under 2015 och 2016 som produktionstakten började dra iväg mot dagens nivåer.

Men på de regionala marknaderna visar Byggfakta på betydande avvikelser från den nationella trenden. I Stockholmsregionen ser det ut som om byggstarterna har stannat upp och kommer att minska något de närmaste månaderna. Men tendensen är tydligare i Stockholms Stad där en betydligt större minskning av byggstaterna ser ut att vara på gång de närmaste månaderna. Vid årsskiftet pekar Byggfaktas databas på att byggstarterna kan ha minskat med 15-20 procent jämfört med samma period året innan.

I Göteborgsregionen syns också en viss avmattning av nyproduktionen av bostadsrätter. Under det senast halvåret har byggstarterna legat 10-15 procent lägre än under motsvarande period året innan. I Göteborgs Stad är försvagningen av marknaden klart större. I stort sett hela året har tendensen i marknaden varit negativ. Byggstarterna har under en stor del av året legat 15-20 procent under motsvarande period året innan. Men sett över tid handlar det än så länge om en normal variation i marknaden som i genomsnitt byggstartar ungefär 1 500 lägenheter per år; i stort sett den nuvarande nivån.

Malmöregionen visar överhuvudtaget ingen försvagning av marknaden. Byggstarterna av bostadsrätter kommer i år att öka kraftigt. I jämförelse med genomsnittet för de senaste fem åren har marknaden mer än fördubblats.

Produktionen av hyresrätter visar inga tecken på avmattning på nationell nivå. Snarare tvärtom. Under oktober 2017 registrerade Byggfakta knappt 25 000 byggstarter på nationell nivå. 40 procent högre än för ett år sedan. Och hyresrätterna tar en allt större andel av den totala marknaden. I Stockholmsregionen som länge visat en svag tillväxt i produktionen av hyresrätter ökade byggstarterna med 70-80 procent jämfört med året innan. Utvecklingen i Stockholms Stad är marknaden fortfarande ganska svag. Den starka tillväxt som finns för regionen som helhet saknas i Stockholms Stad men det handlar inte heller om någon tillbakagång i marknaden som för bostadsrätter.

I Göteborgsregionen har nyproduktionen av hyresrätter ökat kraftigt under året och låg i oktober 50-60 procent högre än under motsvarande period året innan. Det framför allt marknadsutvecklingen i Göteborgs Stad som ligger bakom tillväxten. Efter att ha minskat under flera år i rad exploderade marknaden mer eller mindre under det senaste tolv månaderna och låg under större delen av året mer än dubbelt så högt som året innan.

Även i Malmöregionen går produktionen av hyresrätter starkt med en i stora drag fördubbling av byggstarterna jämfört med året innan. Väl i takt med nyproduktionen av bostadsrätter.


Lars-Örjan Axling
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer