2018 - Ett hyggligt år

 
2018 - Ett hyggligt årNyproduktionen av hyresrätter visar en klart positiv tendens jämfört med bostadsrätterna. Undantaget är Stockholms stad. Foto: Getty Images Utvecklingen på byggmarknaden 2018 är totalt sett ganska hygglig med en stark utveckling för offentliga lokaler och stabil produktion av kommersiella lokaler.
Det skriver Lars-Örjan Axling i sin analys när han summerar 2018. 

Bostadsbyggandet har trots en svagt negativ marknadsutveckling det senaste året sett över tid en fortsatt hög produktionsnivå. Den högsta under de senaste 20 åren. Men bakom siffrorna för den totala marknadens förändring döljer sig stora regionala skillnader där framför allt Stockholmsmarknaden sticker ut. Och det gäller i första hand nyproduktionen av bostadsrätter som totalt har minskat med drygt 6 000 lägenheter under det senaste året. Stockholmsregionen svarar för ungefär hälften och större delen av den minskningen ligger i Stockholms kommun som backar med 2 400 lägenheter 2018. Det är en väsentligt större andel än kommunens andel av den totala marknaden som normalt ligger på omkring 15 procent. Och i Stockholm låg den största tillbakagången i Telefonplaneområdet.

Nyproduktionen av hyresrätter visar en klart positiv tendens jämfört med bostadsrätterna. Undantaget är även här Stockholms stad där byggstarterna av hyresrätter minskade med 700 lägenheter. I övriga kommuner i regionen ökade byggstarterna med 1 100 lägenheter; klart mer än förändringen av den totala marknaden.

Till skillnad från utvecklingen för konventionella bostäder ökar nyproduktionen av olika former av kategoribostäder. Det gäller framför allt studentbostäder där nyproduktionen i stora drag fördubblas till drygt 5 000 påbörjade lägenheter.

Men det är inte bara bostadsproduktionen som haft en svag utveckling under 2018. Nyproduktionen av kommersiella lokaler har hittills varit ganska svag. Det är framför allt nyproduktionen av kontorslokaler som backat väsentligt med en minskning med 25 procent det senaste året.

Hösten 2017 nådde nyproduktionen av kontorslokaler den högsta nivån på tjugo år. Byggstarterna under 2018 låg på ungefär samma nivå som genomsnittet för de senaste fem åren. De regionala skillnaderna är betydande och även här är marknadsutvecklingen i Stockholmsregionen väsentligt sämre än totalmarknadens förändring. Efter en toppnivå under 2017 föll byggstarterna i Stockholmsregionen med 60 procent under 2018. Omkring 7 0000 kvadratmeter kontorslokaler påbörjades. Inom övriga regioner var nyproduktionen av kontorslokaler i stort sett stabil med positiv marknadsutveckling de senaste fem åren.

Under 2018 påbörjades drygt 500 000 kvadratmeter handelslokaler; en ökning med 10 procent. Trenden i marknaden är svagt positiv på nationell nivå men med stora regionala skillnader.

I Göteborgsregionen har nyproduktionen ökat mer eller mindre konstant de senaste fem åren. I Malmöregionen ökade nyproduktionen under 2018 efter många år av låg aktivitet. I Stockholmsregionen var produktionsnivån fortsatt låg under 2018. Men det finns också marknader med en klart positiv utveckling under året.

Det gäller framför allt besöksnäringen och nyproduktionen av hotell- och konferenslokaler som visat en stadig tillväxt de senaste åren. Under 2018 ökar nyproduktionen med 50 procent till 220 000 kvadratmeter. Projekt i storstadsregionerna svara för ungefär hälften.

De senaste 4 - 5 åren har nyproduktionen av offentliga lokaler haft ordentligt tryck. Lokaler för grundskolor och gymnasier har ökat kraftigt. Och 2018 är inget undantag. Nyproduktionen ökar med 25 procent till närmare 400 000 kvadratmeter. Det är den högsta byggtakten på mycket länge och långt över den genomsnittliga nyproduktionen de senaste fem åren på närmare 250 000 kvadratmeter per år. De närmaste åren kan produktionstakten avta. Projektreserven är lite mindre än tidigare och omfattar omkring 650 000 kvadratmeter. Tillförseln av nya projekt till marknaden minskade 2017 och fortsätter att minska 2018.

Nyproduktionen av förskolor visar samma kraftiga tillväxt under de senaste fem åren. Nyproduktionen fortsätter att öka med 35 procent under 2018 till omkring 220 000 kvadratmeter. Under de senaste fem åren har nyproduktionen i genomsnitt legat på omkring 130 000 kvadratmeter per år.

Den tredje marknaden med stark tillväxt är vårdlokaler där nyproduktionen av sjukhuslokaler ökar med 50 procent under 2018 till omkring 260 000 kvadratmeter. Det närmaste året pekar Byggfaktas databas på att nyproduktionen börjar minska. Projektreserven är väsentligt mindre än tidigare vilket pekar på en halvering av nyproduktionen 2019.

Lars-Örjan Axling

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer